1. Yleistä

Sallilan jakeluverkkoon kytkettävien liittymisjohtojen rakentamisessa noudatetaan seuraavia ohjeita ja menettelytapoja.

Liittymistä koskevat ehdot sisältyvät yleisiin verkkopalveluehtoihin ja liittyjän ja Sallilan väliseen liittymissopimukseen.

Liittymisehtojen mukaan liittymisjohdolla tarkoitetaan yhtä liittyjää varten rakennettua lyhyttä liittymisjohtoa, jolla liittyjä liitetään sähköverkkoon.

Liittymisjohdon tyypin ja sen poikkipinnan sekä jakeluverkon puoleisen alkupisteen määrittelee Sallila jakeluverkon sijainnin ja rakenteen perusteella. Määrittely tehdään liittymissopimuksen laatimisen/suunnitelmapiirustusten käsittelyn yhteydessä. Liittymisjohdon loppupään sijainti määräytyy yleensä pääkeskuksen sijainnin mukaan.

Sähkön mittauslaitteet tulee sijoittaa niin, että ne voidaan lukea ja huoltaa esteettömästi. Mittauslaitteet suositellaan sijoitettavaksi sähköpääkeskustilaan, tekniseen tilaan, rakennuksen ulkoseinälle tai pihakeskukseen. Mittausta ei saa sijoittaa Sallilan pylvääseen.

Rakentajan on syytä olla yhteydessä myös teleyhtiöön mahdollisten telekaapeleiden asentamista varten.

2. Pysyvät pienjänniteliittymisjohdot

2.1. Tilaaminen ja rakentaminen

Sallila rakentaa jakeluverkon yleensä tontin rajalle asti, rakennuspaikan tai vastaavan läheisyyteen määrittämäänsä kohtaan.

Pienjänniteverkossa liittymisjohdon kytkentäkohta voi verkon rakenteesta riippuen olla mm. jakokaappi, maakaapeli tontin rajalla, muuntamo tai ilmajohdon runkojohto.

Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohdon rakentamista tontin alueella, vaan sen rakentamisesta liittyjän on sovittava erikseen.

Liittyjä voi sopia liittymisjohdon rakentamisesta Sallilan tai sähköurakoitsijan kanssa. Liittymisjohdon kytkennän jakeluverkkoon suorittaa kuitenkin aina Sallila. Kytkentätyössä tarvittavat tarvikkeet sisältyvät Sallilan toimitukseen.

Sallilan toimittaessa liittymiskaapelin asennuksineen työrajat määritetään tilauksen/sopimuksen teon yhteydessä. Liittyjä vastaa tonttialueella tarvittavien kaapeliojien kaivu-, peitto- ja pinnankorjaustöistä sekä kaapelisuojien asentamisesta. Samoja työrajoja noudatetaan myös liittymisjohtojen korjaus- ja muutostöissä. Liittyjä vastaa myös liittymisjohdon sisäänvientiputkien ja rakennuksen sisällä tarvittavien johtoteiden rakentamisesta esim. sähköurakkaan kuuluvana työnä, ks. kohta 4.3. Liittymisjohdon mekaaninen suojaus on tarkemmin määritelty kohdassa 4.

Liittymisjohto tehdään ilmajohtona vain poikkeustapauksissa Sallilan kanssa erikseen sovittaessa.


2.2 Liittymisjohdon omistus, kunnossapito ja liittämiskohta

Uusien liittymisehtojen mukaan rakennettu liittymisjohto tontin alueella on liittyjän omaisuutta ja siten myös liittyjän hoito- ja kunnossapitovastuulla.

3. 20 kV keskijänniteliittymät

Kaapeloitu 20 kV jakeluverkko rakennetaan usein rengasverkkona ketjuttamalla muuntamolta/kj-liittyjältä toiselle. Verkon rakenteesta ja käytöstä johtuen erillisiä liittymisjohtoja ei tällöin ole. Verkon omistaa ja sen kunnossapidosta vastaa Sallila. Asiakkaan vaatimat varasyötöt kuitenkin laskutetaan rakentamiskustannusten mukaan.

Liittymän rakentamista varten kuluttajamuuntamon kj-kojeistoon on liittyjän varattava liittymis- ja mittauskennot. Liittymiskennossa tulee olla kuormanerotin tai katkaisija, jolla asiakas voidaan luotettavasti erottaa Sallilan verkosta.

Liittyjä voi sopia liittymisjohdon rakentamisesta Sallilan tai sähköurakoitsijan kanssa. Liittymisjohdon kytkennän keskijänniteverkkoon suorittaa kuitenkin aina Sallila.

4. Johtojen mitoitus ja suojaus

4.1 Yleistä

Liittymisjohto kuuluu teknisesti jakeluverkkoon ja sen mitoitus ja suojausvaatimukset määräytyvät sähköturvallisuusstandardien SFS 6000-8-801 mukaisesti.

Jakeluverkko ja siihen liittyvä liittymisjohto mitoitetaan siten, että oikosulkuvirta liittyjän pääsulakkeella tai vastaavalla kojeella täyttää 5 s oikosulun poiskytkentäajan. Muualla jakeluverkon puolella se saattaa ylittyä, jonka tähden liittymisjohdon asentamiselle asetetaan erityisvaatimuksia, jotka on huomioitu näissä ohjeissa. Oikosulkuvirran suuruus on uudessa verkossa yleensä kuitenkin vähintään 250 A. Mikäli se on vähemmän, on siitä maininta liittymissopimuksessa.

Liittymisjohdon ylikuormitussuojana on yleensä kiinteistön pääsulake ja oikosulkusuojana edeltävä jakeluverkon sulake.

Jos liittymisjohto joudutaan asentamaan Sallilan pylvääseen, tulee käyttää kohokiinnikkeitä. Liittymisjohto tulee asentaa siten, että se on vaihdettavissa rakenteita purkamatta. Se on asennettava putkeen asvaltoinnin, laatoituksen, portaiden yms. kohdalla.


4.2 Liittymisjohdon poikkipinta

Liittymisjohdot rakennetaan liittymän koon mukaan yleensä seuraavasti johdon poikkipintoja käyttäen:

Pääsulake -->Poikkipinta Al
25 - 63 A --> 25 mm²
80 - 100 A --> 50 mm²
125 (160) A --> 95 mm²
160 - 200 A --> 150 mm²
250 - 315 A --> 240 mm²
2 x 250 (315) A --> 2 x 240 mm²
n x 200 (250) A --> n x 240 mm²

Jos liittymisjohdon pituus on huomattava, määritetään poikkipinta tapauksittain ottaen huomioon jakeluverkon rakenne ja mahdolliset liittymisjohdon rakentamisvaihtoehdot. Haja-asutusalueella poikkipinta määräytyy jännitteen aleneman ja oikosulkuvirran mukaan, joten poikkipinta voi olla taulukon arvoa huomattavasti suurempi.

Kaapeleina käytetään pääsääntöisesti 4-johdinkaapeleita (AXMK).


4.2.1 Suojaus

Suojaputken minimihalkaisija 25 A - 63 A -liittymissä on 50 mm ja suuremmilla liittymillä 100 mm. Salaojaputkea ei saa käyttää kaapelin suojaputkena.

Kaapelien asentamisesta on annettu tarkempia ohjeita standardissa SFS 6000-8-814. Jakeluverkon suojaus on toteutettu niin, että oikosulun poiskytkentäaika voi olla yli 5 s. Tämän vuoksi liittymisjohdon asennuksessa on noudatettava standardissa SFS 6000-8-801.434 annettuja kokemusperäisiä vaatimuksia.

Sähköpääkeskushuoneessa tai -komerossa ei johdolle vaadita mekaanista suojausta. Liittymisjohdon pituus on rajoitettava mahdollisimman lyhyeksi.

Tarvittaessa on lisäksi otettava huomioon standardin SFS 6000-5-52 määräykset.


4.3 Läpivientiputket, kaapelihyllyt ja -kanavat

Rakennuksen sisällä kaapelit vedetään putkeen, kanavaan, hyllylle tai asennetaan seinäpinnalle. Johtoreitin tulee olla mahdollisimman lyhyt, ja siinä pitää ottaa huomioon kaapeleiden sallitut taivutussäteet. Erityistä huomiota tulee kiinnittää keskijännitekaapelireitteihin. Putkitukset on tehtävä vähintään Ø 140 mm, lujuusluokan 4 kaapelisuojaputkea käyttäen. Sähköurakoitsijan tulee valvoa, että liittyjä varaa rakennukseen liittymisjohtoa varten tarvittavat laitteet ja suojaukset.

Kaapelihyllyn tulee olla umpilevypohjainen, jotta liittymisjohdon mekaanista suojausta voidaan pitää riittävänä. Liittymisjohdot sidotaan erilleen muista kaapeleista. Levysuojausta ei vaadita johtotunneleissa, joissa mekaanisen vaurioitumisen vaara on pieni. Keskijännitekaapeleita varten on syytä varata oma hylly.


4.4 Paloläpivienti

Liittymisjohtoreitin mahdolliset paloläpiviennit osastoivissa seinissä tekee sähköurakoitsija lukuun ottamatta Sallilan muuntamon seinää, johon läpiviennin hankkii ja asentaa Sallila.


4.5 Liittymisjohdon kartoitus

Sallila kartoittaa liittymisjohdot kuten muutkin jakeluverkon johdot.

Liittymisjohdosta on toimitettava Sallilalle mitoituspiirros, jossa ns. suorakulmaista mittaustapaa käyttäen on esitetty johdon todellinen sijainti 0,1 m tarkkuudella sekä käytetyn kaapelisuojaputken koko ja laatu. Kartoituksen lähtöpisteinä on käytettävä rajapyykkejä tai rakennuksen nurkkapisteitä.

5. Liittymisjohdon kytkeminen jakeluverkkoon

Sallila kytkee liittymisjohdon jakeluverkkoon. Jännite kytketään liittymissopimuksessa sovittuun toimitusaikaan mennessä, mikäli asennukset ovat valmiit, tarkastettu ja sähköurakoitsija on toimittanut käyttöönotettavaksi tarkoitetuista asennuksista yleistietolomakkeen.

Sähköurakoitsija/liittyjä huolehtii, että

Pienjännitteellä

  • rakennusaikaisen mittauskeskuksen asennusteline on tukevasti asennettu
  • mittauskeskus mahdollisine putkineen liittymän osalta on valmiina
  • pääkeskusseinä on molemmin puolin rakennettu ja tila tai rakennus on lukittu
  • maadoituselektrodi on asennettu ja kytketty mittauskeskukseen

Keskijännitteellä (20 kV)

Sallila on hyväksynyt kuluttajamuuntamon käyttöönotettavaksi.

Sallila tarkistaa urakoitsijan kanssa, että

  • kytketystä jännitteestä varoitetaan kilvellä
  • jännitteisiksi tulevat keskuksen osat jäävät kosketussuojaisiksi
  • vaihejärjestys on oikea.

6. Liittymisjohdon muutokset

Liittymisjohtojen muutostyöt suorittaa Sallila tai jokin muu urakoitsija tilauksen perusteella. Muutostyöstä laskutetaan aiheutuvat kustannukset tai palveluhinnaston mukainen maksu.

Liittymisjohtoihin aiheutettujen vikojen korjauskustannuksista vastaa vian aiheuttaja. Liittymisjohdon ylläpidosta vastaa omistaja.

Kaikkien aiempien liittymisehtojen aikana rakennettujen liittymisjohtojen omistussuhteet säilyvät ennallaan.

Liittymisjohdon muutoksissa ja liittymän kokoa suurennettaessa noudatetaan uusien liittymisjohtojen asennusohjeita.

7. Tilapäiset liitynnät

Tilapäinen liittymissopimus on voimassa enintään kaksi vuotta.

Tilapäisen sähkönkäyttöpaikan vuoksi joudutaan yleensä tekemään myös jakeluverkkotöitä. Kokonaisuuden kannalta katsottuna Sallila pitää tarkoituksenmukaisena tarjota tilapäisliittyjille "pakettia", joka sisältää tarvittavat verkostotyöt ja liittymisjohtotyöt purkutöineen.

Verkosto rakennetaan tilapäiskeskusten liittymisjohtoihin asti. Liittämisen suorittaa Sallila ja liittämisen edellytyksenä on, että keskus on määräysten mukainen.

Liittymää varten tehty tilapäinen jakeluverkko on Sallilan omaisuutta.

Tilapäisen liittymisjohdon rakentamista koskevat samat periaatteet kuin pysyvän liittymisjohdon rakentamista. Jos liittyjä haluaa rakennuttaa tilapäisen liittymisjohdon edellä olevasta poiketen, määrittää Sallila liittämiskohdan (=jakeluverkon pisteen, johon johto kytketään). Sallilan laskutukseen sisältyy tällöin vain jakeluverkon puolella tehtävistä töistä aiheutuvat kustannukset.

Kaikille johtotöille on oltava maanomistajan/-haltijan lupa.

Yhteystiedot

Sallila Sähkönsiirto Oy
Loimijoentie 65
32440 ALASTARO
puh. 02 76 431
email: etunimi.sukunimi@sallila.fi