Energiajärjestelmän murros on käynnissä. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu on voimakasta samalla kun perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Tällöin sähkömarkkinamallia on päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana. Tästä syystä Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään, 15 minuutin taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikaisempia sähkömarkkinoita.

Jakeluverkon haltija vastaa siitä, että sähkömittarit vastaavat vartin mittausjakson vaatimuksia.

Sallila Sähkönsiirto Oy vaihtaa tai ohjelmoi jakelualueensa yli 23 000 sähkömittaria vartin mittausjaksoon soveltuviksi vuoteen 2028 mennessä. Edellisestä mittarivaihtoprojektista on aikaa noin 15 vuotta, eivätkä tuolloin vaihdetut mittalaitteet välttämättä enää sovellu vartin mittausjaksoon. Samalla mittareihin on saatu uusia ominaisuuksia ja esimerkiksi pienjänniteverkon nollavikoja tai vaiheen puuttumista voidaan selvittää etäluennalla.

Mittarinvaihtoja suoritetaan jakelualueellamme suunnitelmallisesti ja niistä tiedotetaan paikallislehdissä ja verkkosivuillamme. Huomioithan, että käyttöpaikan sähköpääkeskuksen tulee olla sähköturvallisuusmääräysten mukainen.

Tarkempia tietoja varttitaseesta saat linkistä Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso - Fingrid
Varttitaseesta on määrätty Valtioneuvoston asetuksessa 767/2021 https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210767

Yleisimpiä kysymyksiä mittarien vaihdosta

Maksaako mittarin vaihto?

Mittarin vaihto on asiakkaalle maksuton.

Kenelle mittarit vaihdetaan?

Mittarit vaihdetaan kaikille asiakkaille.

Koska mittarit vaihdetaan?

Mittarien vaihdot on aloitettu toukokuussa 2023. Kaikki mittarit vaihdetaan vuoteen 2028 mennessä.

Miten mittarinvaihdosta tiedotetaan asiakkaille? Mistä tiedän, milloin mittarini vaihdetaan?

Mittarit vaihdetaan yksi alue kerrallaan. Pyrimme tiedottamaan asiakkaita tekstiviestillä vaihtoajankohdasta. Yksittäisen osoitteen tai käyttöpaikan perusteella emme valitettavasti pysty kertomaan aivan tarkkaa vaihtoajankohtaa.

Mittarinvaihdosta tiedotetaan myös paikallislehdissä ja Sallila Sähkönsiirron kotisivuilla.

Pitääkö minun olla kotona, kun mittari vaihdetaan?

Tämä riippuu siitä, missä mittari sijaitsee. Jos sähkömittari on paikassa, johon sähköasentajalla ei ole vapaata pääsyä, pitää olla kotona, kun asentaja tulee vaihtamaan mittarin. Mikäli et ole paikalla, asentaja soittaa tai jättää yhteydenottopyynnön. Ota yhteyttä yhteystiedoissa mainittuun asentajaan ajan sopimiseksi.

Miten mittarinvaihtoon pitää valmistautua?

Asentajan pääsy mittarille on hyvä varmistaa. Poistathan siksi jo etukäteen mahdolliset kulkua estävät tavarat.

On hyvä huomioida, että mittarinvaihdosta aiheutuu käyttöpaikalle noin 5-20 minuutin mittainen sähkökatko. Jos kiinteistössäsi on laite, joka tarvitsee jatkuvaa virtaa, varmista, että siihen on varavirtalähde käytössä. Katkosta ei yleensä ole haittaa sähkölaitteille, mutta suosittelemme, että herkät laitteet irrotetaan pistokkeesta vaihdon ajaksi.

Miten sovin mittarinvaihdosta?

Kerrostalo- ja rivitaloasukkaiden ei tarvitse erikseen sopia mittarinvaihdosta.

Mikäli mittauskeskus sijaitsee ulkona ja sähköyhtiöllä on pääsy keskukseen, erillistä ajan sopimista ei tarvita.

Mikäli mittari on lukitussa tilassa, mittarinvaihdon ajankohdasta on sovittava asentajan kanssa. Mikäli et ole paikalla, asentaja soittaa tai jättää yhteydenottopyynnön. Ota yhteyttä yhteystiedoissa mainittuun asentajaan ajan sopimiseksi.

Kuinka kauan mittarinvaihto ja siitä aiheutuva sähkökatko kestää?

Mittarinvaihto kestää kohteesta riippuen 15-30 minuuttia. Sähkökatkon kesto vaihdon yhteydessä on noin 5 - 20 minuuttia.

Miksi mittarinvaihto tehdään?

Suomessa ja Euroopassa siirrytään 15 minuutin mittausjaksoon ja tästä syystä mittarit tulee vaihtaa tähän soveltuviksi.

Miten mittari toimii? Mistä näen lukemat?

Mittarivalmistajan ohjeet mittareille:
Aidon 6511 yksivaihemittari
Aidon 7534 kolmivaihemittari

Saat lukuohjeen myös asentajalta mittarinvaihdon yhteydessä.

Miten mittarinvaihto vaikuttaa laskutukseen?

Mittarinvaihdon yhteydessä talletetaan vanhan mittarin lukemat ja uuden mittarin aloituslukemat, jonka mukaan laskutus tapahtuu entiseen tapaan.

Mistä voin kysyä lisätietoja?

Lisätietoja saat mittarinvaihtoa suorittavalta asentajalta tai soittamalla Sallila Sähkönsiirtoon numeroon 040 5103 449 tai 0400 619 234.

Mitä hyötyä mittarinvaihdosta on?

Kulutuksesta on mahdollista saada entistä tarkempaa tietoa, sillä kulutus näkyy uudessa mittarissa varttitunnin tarkkuudella. Hyötyä saadaan myös mittarin etäohjattavuuden ja tarkemman vianselvityksen myötä.

Onko mittari pakko vaihtaa?

Kyllä on, sillä sähkömarkkinalaki asettaa uusia vaatimuksia sähkömittareille. Kaikkien käytössä olevien mittareiden tulee täyttää nämä vaatimukset.