Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja rakennuttajien toimenpiteet Sallila Sähkönsiirto Oy:n kanssa

Sallila (jakeluverkonhaltija): Yleisnimitys Sallila Sähkönsiirto Oy:lle

1. Yleistä

Jotta Sallila voi aloittaa sähköntoimittamisen valmistelun, tarvitaan tieto kohteen rakentamisesta, sijainnista ja teknisistä seikoista riittävän ajoissa ennen toivottua liittämisajankohtaa. Tiedonkulkua rakennuskohteen edustajien (rakentaja, urakoitsija ja suunnittelija) ja Sallilan välillä on kuvattu tämän dokumentin viimeisellä sivulla olevassa kaaviossa.

2. Rakennuslupapäätökset ja piirustukset

Rakennuttajan on otettava oma-aloitteisesti yhteys Sallilaan hyvissä ajoin rakennustoimia suunnitellessaan. Suunnitelmien perusteella Sallila voi määrittää mahdollisesti tarvittavat verkonrakentamis- tai vahvistamistoimenpiteet.

3. Liittymissopimus

Liittymissopimus solmitaan, kun kohteen sähköntarve ja suunnitellut käyttötavat ovat tiedossa. Liittymän ja mittauksen toteuttamiseksi tarvitaan suurehkoissa kohteissa tarkempia teknisiä tietoja tulevasta sähkönkäytöstä, ja sen vuoksi keskeisimmät sähkösuunnitelmat tulee olla liittymän määrittelyssä käytettävissä: - pää- ja nousujohtokaavio - tasopiirustus pääkeskuksen ja liittymisjohdon sijainnista - mittauslaitteiden sijoitus- ja lukumäärätiedot - tiedot loistehon kompensoinnista ja mahdollisista generaattoreista (esim. varavoima)

Liittymissopimus tehdään kirjallisesti. Asiakkaan ei välttämättä tarvitse käydä tekemässä sitä Sallilassa. Sallila voi postittaa sopimuksen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Sopimus astuu voimaan, kun allekirjoitettu sopimus on saapunut Sallilalle.

3.1 Liittymisjohdon rakentaminen ja omistus

Asiakas rakennuttaa liittämiskohdan kiinteistönpuoleisen liittymisjohto-osuuden valitsemallaan sähköurakoitsijalla. Sallila voi myös tarjota liittymisjohdon rakentamisen. Liittymisjohto liittämiskohdasta kiinteistöön päin on liittyjän omaisuutta ja liittyjä vastaa liittymisjohdon kunnossapidosta. Liittymisjohdon rakentamisessa on huomioitava Sallilan ohje "Liittymisjohdon rakentaminen".

4. Sähköntoimitus- tai verkkopalvelusopimus

Sähköntoimitussopimus (sisältää verkkopalvelun ja energian myynnin) tai erillinen verkkopalvelusopimus voidaan tehdä, kun kyseistä sähkönkäyttöpaikkaa koskeva liittymissopimus on voimassa. Sähköntoimitus- tai verkkopalvelusopimus tehdään kirjallisesti. Asiakkaan ei välttämättä tarvitse käydä tekemässä sitä Sallilassa. Sallila voi postittaa sopimukset hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi. Sopimus astuu voimaan, kun allekirjoitettu sopimus on saapunut Sallilalle. Joissain tapauksissa, esim. kerrostaloasukkaiden muutoissa, voidaan sopimukset tehdä puhelimitse ja Sallila lähettää asiakkaalle vain sopimuksen vahvistusilmoituksen.

Poimintoja yleisistä verkkopalveluehdoista:

4.2. Sopijaosapuolten tulee huolehtia siitä, että heidän sähköasennuksensa ja sähkölaitteensa ovat säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

4.3. Sähköasennukset tulee tehdä, tarkastaa ja liittää verkkoon sähköturvallisuutta koskevan lainsäädännön ja sen perusteella annettujen säännösten ja määräysten sekä alan standardien mukaisesti.

5. Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

Sähkölaitteistolle on sähköurakoitsijan aina tehtävä käyttöönottotarkastus. Sähköurakoitsijan tulee esittää sähkölaitteistoa koskeva asianmukainen tarkastuspöytäkirja Sallilan sitä vaatiessa.

6. Liittäminen ja mittarointi

Sallila liittää uuden käyttöpaikan jakeluverkkoonsa, kun sitä koskevat liittymissopimus ja sähköntoimitussopimus/verkkopalvelusopimus on tehty ja allekirjoitettu. Lisäksi edellytetään, että liitettävät sähköasennukset ovat sellaisessa kunnossa, että kytkemisestä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä. Tämän voi vakuuttaa täyttämällä kyseinen kohta yleistietolomakkeesta.

Sähköurakoitsija tilaa liittämisen ja mittaroinnin Yleistietolomakkeella.

Samalla Sallila saa vielä tarkentuneet tiedot liittymästä ja eräistä sähkönkäyttöön liittyvistä seikoista. Mittarointitilaus tulee tehdä vähintään KAKSI VIIKKOA ENNEN toivottua mittarointipäivää.

7. Mittaus- ja sulakemuutokset

Mittausmuutokset ja pääsulakkeiden tai mittauksen etusulakkeiden muutokset tilataan yleistietolomakkeella. Liittymissopimukseen ja sähköntoimitussopimukseen tai verkkopalvelusopimukseen tehdään muutosten edellyttämät korjaukset.

8. Piirustusten arkistointi

Sallilalla ei ole enää nykyään piirustusten säilytysvelvollisuutta.

Sähköliittymän rakentaminen

  1. Rakentaja ottaa yhteyttä Sallilaan liittämiskohdan, kustannusten ja aikataulun sopimiseksi
  2. Sallila toimittaa rakentajalle kustannustiedot, liittämiskohtatiedot ja aikataulun
  3. Rakentaja tekee Sallilan kanssa liittymissopimuksen ja verkkopalvelusopimuksen. Rakentajalla on oltava myös sähkönmyyntisopimus.
  4. Urakoitsija tilaa Sallilalta liittymän kytkennän ja/tai mittaroinnin yleistietolomakkeella.
  5. Sallila kytkee liittymän, asentaa mittarin ja arkistoi yleistietolomakkeen.